Råån

Å i nordvästra Skåne, främst kanske känd som en mycket bra havsöringå. Rinner upp i odlinglandskapet som norr och öster om Sireköpinge, bildas genom att Halmstadbäcken, Tarstadsbäcken och Tirupsbäcken rinner samman vid just Sireköpinge. Rinner sedan västerut mot Helsingborg och mynnar ut i Öresund vid Råå, strax söder om Helsingborg.  Mynnar ut i havet på skånska västkusten strax söder om Landskrona. Har ett 180 km² stort avrinningsområde.

Ån har genomgått kraftfulla fiskevårdande åtgärder, från att på 1970-talet varit helt förstörd till att idag erbjuda ett mycket fint fiske på havsöring. Den person som kanske betytt mest för att Råån är den fina havsöringå som den är idag är fiskevårdaren Roger Ekström, men även Bertil Grahn bör omnämnas som en person som betytt mycket för att fiskevårdsarbetet överhuvudtaget startade i denna ån.

Fiskarter: abborre, braxen, flodnejonöga, havsnejonöga, havsöring, stationär öring, grönling, bäcknejonöga, gädda, id, karp, lax, mört, regnbåge, ruda, sarv småspigg och ål.

Fiskesträckor:

Rååns Fiskevårdsområde sträcker sig från Gantofta bro, nerströms till samhället Råå. I Råå hamn är allt fiske förbjudet. Undantaget är på åns södra sida, från nerströms bron i Råå till området där vassen början.

Vid Görarpsdammen (där E6:an korsar ån) finns en laxtrappa med fiskräknare. Ner- och uppströms trappan råder fiskeförbud. Området är markerat med skyltar, ca 35 meter ner- och uppströms trappan. 

Fiskesäsong är normalt mellan 1 januari-30 september med gällande fiskekort.
Från 1 okt – 31 dec är allt fiske förbjudet.

1:e januari startar vårfisket. Utlekt fisk dominerar på våren och återutsätts. Blänkarfisket sker närmast mynningen. Normalt fångas ca 450 havsöringar under våren och ca 100 under sommar och höst, med stora variationer beroende på väderlek. Medelvikten är ca 3 kg. All fångad fisk, även utlekt, och under gällande minimått 50 cm rapporteras på webben. Uppskatta längd och vikt.

Sommarfisket startar i juni. Stor fisk vandrar tidigt. Rekordet är en flugfångad havsöring på 8,6 kg under nattfiske. Att observera ännu grövre öring i denna lilla å är ingen ovanlighet. Fiskräknaren visar att 5-7000 havsöringar årligen vandrar upp i ån.

Kortförsäljning:


Externa länkar

Rååns Fiskevårdsområde
Rååns Vattenråd