Magelungen

Magelungen ingår i Tyresåns sjösystem och ligger söder om Stockholms city, på gränsen mellan Stockholm och Huddinge kommuner. Magelungens nordvästra långsträckta del, den så kallade Fagersjöviken, är grund, med mindre än 2 meters vattendjup. Den sydöstra delen av sjön är däremot djup med det största djupet nära 14 meter. Även Gäddviken vid Mellansjö samt Lindsviken och Nynäsviken i Ågestaområdet är grunda.

Magelungen får sitt huvudsakliga tillflöde via Norrån, vid Mellansjö, som tar emot vatten från bland annat Orlången, Trehörningen och Ågestasjön. Tre andra lite större vattendrag rinner till sjön – Magelungsdiket och Kräpplaån i nordväst och Djupån i sydost. Utflödet går norr om Fållan via Forsån till Drevviken.

Medelhöjden är 36 meter över havet och ytan är 245 ha.

Magelungens sjöyta sänktes på 1800-talet. I mitten av 1900-talet minskades tillrinningsområdet i nordväst med 15 km2. I samband med utbyggnaden av förorterna kring Älvsjö leddes dagvattnet därifrån till Mälaren istället för Magelungen.

Fiskerättsinnehavare är Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt och Magelungens fiskevårdsförening samt Stora Mellansjö Samfällighetsförening. Sjön, utom södra halvan av Gäddviken fram till Ågestabron, är upplåten för handredskapsfiske via Sportfiskekortet. (Observera att det även finns ett antal sjötomt som inte heller upplåtit sitt vatten för fiske).

Sjön är känd för sitt goda gädd- och gösfiske men här finns även chans att få stor och grov abborre, speciellt på vintern.

Utsättningar har genomförts av signalkräfta, gös och karp.

Fiskarter: Abborre, björkna, braxen, gärs, gädda, gös, löja, mört, sarv och sutare.

Fiskekort säljs hos Statoil Farsta Strand.
Stora delar av Magelungen ingår i Sportfiskekortet

Risvasar är byggda i sjön, två stycken stax norr om Ågestabron. Ytterligare en i den nordligaste delen av sjön.

Båt med motor, max 5 hk får framföras i sjön.