Ljungan

271 km läng älv. Upprinner i fjällområde norr om Ljungdalen precis över gränsen till Jämtland. Flyter åt sydöst  genom bl.a. Ljungdalen i Härjedalen, Åsarne i Jämtland, Ånge i Medelpad och mynnar ut i Bottenhavet strax söder om Sundsvall vid Kvissleby.

I älven finns fiskarterna: Abborre, gädda, harr, havsöring, lake, lax, sik, öring m.fl.


Tuna Östra FVO 

Tuna Östra fiskevårdsområde förvaltar fisket i Ljungan från Viforsens kraftverk ned till gränsen mot Nedre Ljungans fiskevårdsområde. Ljungan består av ett antal forsar och strömmar som i en vacker miljö erbjuder fiske efter lax, havsöring , harr och sik. Utöver Ljungan finns också några sjöar med bestånd av bl.a. abborre och gädda.

Laxfisket brukar komma igång kring midsommar och det stiger blank fisk långt in i september. Ljungans lax är storvuxen och de största kommer tidigt på säsongen.

Harrfisket brukar vara bra från mitten på juni tills kylan gör fisken mindre aktiv. Särskilt höstfisket i september/oktober kan vara mycket bra. Siken kommer upp i älven i augusti och fiske kan bedrivas långt fram på vårvintern.

De första havsöringarna brukar komma upp i Ljungan i månadsskiftet juli-augusti. Varm och torr sommar något senare, kall och blöt sommar något tidigare. De första öringarna är ofta stora, fiskar på 4-5 kg är inte ovanligt i augusti. I september stiger havsöring på 0,5-1 kg. Under hösten kommer även större öring upp i älven.

Poollista:
Viforsen: bäst vid högvatten
Krokforsen: bäst vid normal och högvatten
Bordet
Grenforsen: lång fors med många bra platser
Persnacken: kan fiskar från bägge sidor, men bäst på norra sidan. Bäst vid normalt till lågt vatten.
Klaras: fiska försiktigt
Persedan
Stocken
Allstaforsen: kraftig fors som kan fiskas från bägge sidorna.
Höken
Mjösund och Akvariet.

Läs om de olika poolerna/sträckorna på denna externa länk.

Fiskekortsförsäljning:
IFiske.se
Berglund, Tunbyn
Statoil, Dingersjö
ICA Bommen
Lucksta Livs
Fiske.se / PO´s Fiske, Sundsvall
Finns även en fiskekortautomat för dygnskort. (Hos Sven Andersson)

Sedan 2015 har Nedre Ljungans FVO och Tuna Östra FVO samordnad förvaltning av fisket från Viforsen och ner till havet.


Nedre Ljungans FVO

Område strax söder om Sundsvall. Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i nedre Ljungan inom Njurunda socken (från Tunagränsen till mynningen i havet). Området kring älven är mycket naturskönt och ligger avskilt trots närheten till Sundsvall. Ljungan är omväxlande med forsar och lugnare strömmar och erbjuder ett mycket attraktivt fiske efter lax, havsöring, harr och sik.

De första havsöringarna brukar komma upp i Ljungan i månadsskiftet juli-augusti. Varm och torr sommar något senare, kall och blöt sommar något tidigare. De första öringarna är ofta stora, fiskar på 4-5 kg är inte ovanligt i augusti. I september stiger havsöring på 0,5-1 kg. Under hösten kommer även större öring upp i älven.

Laxfisket brukar komma igång kring midsommar och det stiger blank fisk långt in i september. Ljungans lax är storvuxen och de största kommer tidigt på säsongen.

Harrfisket brukar vara bra från mitten på juni tills kylan gör fisken mindre aktiv. Särskilt höstfisket i september/oktober kan vara mycket bra. Siken kommer upp i älven i augusti och fiske kan bedrivas långt fram på vårvintern.

Poollista:
Prästholmarna: bra fiske från bägge sidorna
Nolbyforsarna
Västboströmmen
Vestbonacken: bäst fiske på den södra sidan
Järnvägsforsen: bäst på den norra sidan
Grimman: lättvadat
Mjösundsedan
Tolfströmmen

Fiskekortsförsäljning:
IFiske.se
Statoil Dingersjö
Lindbloms sport
Kvissleby järn o sport
OK Kvissleby
Fiske.se / PO´s Fiske, Sundsvall
ICA Bommen 060-515130
Fiskekortsautomaten Nolby och vid Dingersjö Värdshus

Sedan 2015 har Nedre Ljungans FVO och Tuna Östra FVO samordnad förvaltning av fisket från Viforsen och ner till havet.


Tuna västra FVO

Erbjuder ett lättillgängligt sportfiske i Ljungan, från Bruksgatan bron i Matfors upp till 2 km söder om Nedansjö (SWEREF99 TM: 6917157.757, 597518.56)

Utsättning av öring och harr sker kontinuerligt i Ljungan nedströms Skallböle kraftverk.

Fiskekortförsäljare:
Luddes Gatukök, Vattjom
Salmis Sport, Matfors


Ede-Boda FVO

Ede-Boda fiskevårdsområde ligger 1 mil väster om Stöde. Sträckan i Ljungan är på norra sidan av älven, från Ede upp till Viskan.

Fiskekortförsäljare:
Stöde Närköp, Stöde
Stöde Mix (Grenen), Stöde*
E-14 Baren, Ede-Viskan
Edebygården, Ede


Stödebygdens FVO (Stöde FVO)

Sträckan i Ljungan är på södra sidan av älven, från Stöde och upp till Ede. Även hela Stödesjön ingår i området.

Fiskekortsförsäljning:
IFiske.se
ICA Stöde Närköp
Stöde Mix AB (Grenen)
Stöde Camping
Fiske.se / PO´s Fiske, Sundsvall


Marmen-Långsjöns FVO

Omfattar Ljungan från Viforsen och upp till Matforsbron.

Fiske på bl.a gädda, abborre, gös, öring, harr, ål, mört, braxen, id och lax.

Mer info finns på: http://www.fiskeisundsvall.se/.


Ljunga Södra FVO

Området består av ca 50 km strömmande vattendrag: Ljungan, Alderängsån, Granån, Hegelån samt bäckar. I området finns dessutom ett 50-tal sjöar, sel och tjärnar samt ett 50-tal vindskydd med ved.

Sträckan i Ljungan är från bron över Byforsen (Byn) strax väster om Fränsta och upp till Borgsjön.

Försäljning av fiskekort: Ljungaverkskiosken, Shell Fränsta, Frendo, f.d Statoil Borgsjö, Jaktia Ånge, Fritidsboden Ånge, OK Östavall.


Komsta/Åse FVO

Bl.a sträcka av Ljungan i Fränsta, från Torpsjön och nästan ända upp till bron över Byforsen (punkt SWEREF99 TM6929563.307, 558031.264).

Fritt fiske (2012)


Västanå/Östby FVO

Bl.a sträcka av Ljungan, från södra Sillre upp till Västanå, norra sidan av älven.

Försäljning av fiskekort: Frendo, Fd Statoil i Borgsjö


Tälje-Näsets FVO

Bl.a en liten sträcka av Ljungan, (del i vattenmagasinet norr om Näset i nordvästra delan av Borgsjön)

Försäljning av fiskekort: Frendo (fd Statoil), Borgsjö Fritidsboden, Ånge, Jaktboden Ånge.


Borgsjö mellersta FVO

Sträcka i Ljungan från Hermanboda kraftverk i Näset upp till reningsverket vid Strömmen öst om Ånge.

Kortförsäljning: Fritidsboden, Ånge.


Ovansjöby’s Samfällighetsförening

Sträcka i Ljungan från Ovansjö upp till strax efter Alby (nerströms Albybyn). Här är det fritt fiske (2013)


Haverö FVO

Sträcka av en outbyggd del av Ljungan. Från strax nerströms Albybyn upp till Svartsillret (ca 5 km väst om Överturingen). Bl.a Haverö strömmar.

Vid Kyrksjöns utlopp ligger Haverö strömmar och där delar sig älven i tre flöden, Kvisselbäcken, Norrströmmen och Sörströmmen. I de tre flödena ligger tre regleringsdammar för flottningen med ursprung från 1900-talets början.

Älvsträckan från Haverö strömmar förbi Kölsillre strömmar ned till Holmsjön utgör en restbiotop i Ljungan. Det fritt strömmande vattnet är tyvärr numera en mycket sällsynt naturtyp. Den skyddade älvsträckan är cirka åtta kilometer lång med en fallhöjd på 15 meter. Utter och flodpärlmussla förekommer liksom en artrik bottenfauna med skyddsvärda nattsländor och dagsländor

Fiskarter: öring, harr, abborre, gädda, sik m.fl

Kortförsäljning: Fritidsboden Ånge, Jaktboden Ånge, OK Östavall, Byboa Byberget, Storsands Camping, Kölsillre Handel, Träffpunkten Överturingen och www.fiskekort.se


Handsjöns FVO

Riktar sig främst till sjöfiskare, då området domineras av sjön Handsjön.

För mer info: www.handsjon.se

Fiskekort: MaBo Försäljning, Mabo Jakt och fiskebutik, Nära Dej i Överturingen, Landens i Svenstavik och www.fiskekort.se
Båt finns att hyra för fiske i Handsjön.


Rätans FVO

Innehåller bl.a fiskeplatserna Nästelforsen och Sillret med fiske på bl.a harr, sik, öring, abborre. Nästelströmmen/forsen är ett bra harrvatten och även grov öring förekommer.

Mer info finns på http://www.ratansbygden.se/

Fiskekortförsäljning: OK/Q8 Rätan, ICA Rätan, Landéns Sport & Fritid, Åsarna Skicenter, Rätans Camping, Kvarnsjö Camp och Fiskekort.se

Båtuthyrning:
Kvarnsjö camping
OK/Q8 Rätan
Kojbyn


Åsarna FVOF

Området är det mest fångstsäkra fiskevatten som Övre Ljungan kan erbjuda. I Ljungan sätts det kontinuerligt ut öring och röding i storlek 3-6 hg. Fisket efter harr betraktas som mycket attraktivt men även stor öring förekommer i strömmarna.

Fiskekortförsäljning:
Åsarna Skicenter
Vildmarkscafét Åsarna
Kolbacken Åsarna
Landéns Sport & Fritid, Svenstavik
http://www.fiskekort.se/


Skålans FVO

Bl.a fiske i övre Ljungan
Välleströmmen: Från områdesgräns vid Bergstjärnen och ned till vägbron över Ljungan, tillåts bara fiske med flugspö och fluga. Från vägbron och nedströms till Hölen tillåts flugfiske och spinnfiske. Vällaströmmarna är kända bland sportfiskare, dels för att det ligger vackert och är väldigt lättfiskat. Kan man pricka in de massiva nattsländekläckningarna någon natt i juli månad kommer man att få ett fiske utäver det vanliga. Detta ett riktigt bra harrfiskevatten men här nappar även öring.
Trångfors: Fiske med streamer i de snabba strömmarna lockar ofta öring.

Mer info: Skålans FVO

Fiskekortförsäljning:
Åsarna Skicenter
Klövsjö Turistinfo
Kortautomat vid Välleströmmen
www.fiskekort.se


Börtnans FVOF

Området breder ut sig längs Ljungan där det finns längre sträckor för flugfiske liksom olika sjöar. Även åarna Arån och Galån omfattas av den 20 km långa sträcka för flugfiske.

Mer info: www.skalan-bortnan.org

Fiskekortförsäljning:
Åsarna Skicenter
Landéns Sport & Fritid, Svenstavik
Ekbergs Fiske & Fritid
www.fiskekort.se


Gruckarnas FVOF

Området innefattar bl.a fiske i Ljungan vid Ljunghålet, Torsborg (Flugfiskeström med bro över Ljungan), Källstaströmmar (reglerad ström, det finns grov öring som nappar på spinnare eller wobbler).

Fiskekortförsäljning:
Myrviken Statoil
Landéns Sport & Fritid, Svenstavik
Ica Klövsjö
Storsjö Fiskecamp
www.fiskekort.se/gruckarna/


Storsjö FVOF, Sträckan Ljungdalen- Sölvbackaströmmarna, Härjedalen

Sölvbackaströmmarna ingår i Storsjöns FVOF. 6-7 km lång fiskesträcka med en fallhöjd på 60 meter. De första 1.6 km består av en lång sammanhängande starkt strömmande forssträcka. Följande sträcka består av omväxlande lugnpartier med kortare forsar.

Storsjön: Fiske på grov öring och harr.

Extern länk: http://www.storsjo.com/

Ljungan uppströms Storsjön: Mest lämpad för flugfiske, grov öring och harr.

Fiskealternativ: Skärkan och Dalsjön, chans till grov öring i juni när den värsta vårfloden har lagt sig.

Fiskekortförsäljning:
Storsjö Fiskecamp

Karta över övre Ljungan

Ljungdalens FVOF

Bl.a Ljungan, Nedre Skärvagen i Skärkdalen, Öjön, Stortjärn, Viksjön.

http://www.ljungdalen.com

Fiskekortförsäljning:
Storsjö Fiskecamp
Turistbyrån Ljungdalen
ICA Ljungdalen
Bensinmacken i Ljungdalen