Helgeån, Helge å

Ån rinner upp i området vid Rydaholm i mellersta Småland, mellan Värnamo och Alvesta. Rinner söderut ner över Småland/Skåne gränsen, genom Kristianstad och mynnar ut i Hanöbukten vid Åhus. Ån genomrinner bl.a sjöarna Möckeln (flyter in i nordvästra delen av sjön vid Vedåsa Naturreservat), Skeingesjön, Osbysjön och Araslövssjön. Längden är ca 200 kilometer och fallhöjden ca 160 meter. Avrinningsområdet har en yta av 4750 km² och årsmedelflödet är cirka 45 m³/s. Räknas som Skånes största å.
Ån är ett populärt kanotvatten.

I Möckeln flyter även en andra å som heter Helgeån ut i sjöns östra del vid Diö och som rinner upp i Garanshultasjön, Virestadnäsasjön, Femlingen.

I ett försök att få tillbaka laxen i de nedre delarna av ån inleddes 1995 utsättningar av lax i begränsad omfattning.

Fiskearter i ån:

Abborre, gädda, gös, björkna, faren, sutare, ål, lake, mal, färna, braxen, öring, regnbåge, lax, havsöring, mört m.fl.

Fiskesträckor:

Stensjön-Agunnarydssjöns FVOF

Helgeån inom Möckelns FVO (Helgeåns östra gren in i Möckeln)

Gustavsfors FVO

Hallaryd-Visseltofta FVO

Skeingesjöns FVO (med delsträcka av Helgeån)

Broby Genastorps FVO

Nedre Helgeåns FVO


Stensjön-Agunnarydssjöns FVOF

Sträcka av Helgeån som förbinder sjöarna Stensjön och Agunnarydssjön, ca 17 km öster om Ljungby.

Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Helgeåns östra gren inom Möckelns FVO

Sträcka av Helgeåns östra gren som sträcker sig från bron vid Bråthult och ut i Möckeln vid Diö.

Mer info finns på Möckelns FVO hemsida. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Hallaryd-Visseltofta FVO

Område från Delaryd och söderut till Bodarp.

Sträcka av Helgeån från väg 120 i Delaryd och nerströms till Hästberga damm ca 3,5 km söder om Visseltofta. Fiskekort bl.a genom IFiske.se

Erbjuder även fiske i Brokasjön, Svartasjö, Vitasjö, Norrasjö, Kroksjö, Hästberga damm, Lillån från Ryfors och ner till utflödet i Helgeån vid Delaryd.


Broby Genastorps FVO

Fiskevårdsområdet har bl.a en del i Helgeåns vattensystem.

Fiske gäller från Osbysjön och ner till kraftverket i Nöbbelöv. Sträckan erbjuder många olika fiskemöjligheter, ett varierat fiske i lugnt vatten på många olika arter. Bra fiske på gädda, gös, abborre och även mete på vitfisk. Finns även mört, faren, sarv, braxen, björkna, löja och lake.

Fiskesträckan är ca 15km lång med många lämpliga fiskeplatser, en del med grillmöjligheter.

Fiskekort kan bl.a köpas genom:
iFiske
Fiskeknuten i Kristianstad
Turistbyrån, Broby
Lindvalls Järn i Broby
Glimminge Station

2006 fångades bl.a en gädda på över 10 kilo och var 107 cm lång. Detta året togs det bland annat även två stora faren, där den största vägde 0,8 kg.


Gustavsfors FVO

Gustavsfors fiskevårdsområde bildades 1978 och har sedan dess arbetat mycket aktivt med fiskevården i ån. Stödutsättning görs av öring och harr, dessa är fredade och ska återutsättas i oskadat skick.

Regnbåge sätts också ut, ett dagskort tillåter att ta upp två fiskar (gäller 2010).

Fiskekort kan bl.a köpas på fiskekortsautomat som finns uppsatta vid sträckan Bäckholmen.

Gustavsfors fiskevårdsområde är känt för ett exklusivt och mycket naturtroget flug- och spinnfiske efter regnbåge i strömmande vatten. Men våren 2007 introducerades mete på två sträckor tillgängliga för mete, bland annat finns mycket stabila bestånd av braxen, gädda och färna.

För mer info besök hemsidan: www.gustavsfors.info/.


Nedre Helgeåns FVO

Nedre Helgeåns fiskevårdsområde är ett omfattande fiskeområde i Skåne. Ingående fiskevatten är Helgeån, från Torsebro och till havet, Araslössjön, Hammarsjön och den nedersta milen av Mjöån. Helgeån är mycket artrikt vattendraget.

Här finns bland annat: abborre, björkna, braxen, elritsa, faren, färna, gräskarp, gädda, gärs, gös, havsöring, id, karp, lake, lax, löja, mal, mört, nejonöga, regnbåge, ruda, sandkrypare, sarv, skrubbskädda, småspigg, storspigg, sutare, öring och ål.

Pågående projekt att öka laxbeståndet i ån har varit igång en del år,  laxen planteras in igen och kommer inom snar framtid säkert kunna ge bra försommarfiske när de är på väg upp till lekplatserna. Det har fångats lax på 9-10 kg i vattensystemet.

Havsöring: Vårfisket efter öring bedrivs framför allt nedströms Hammarsjön, men även i centrala Kristianstad fångas åtskilliga öringar. Orangefärgade vobbler och tubflugor är de vanligaste betena. Höstfisket kan vissa år vara bra nedströms Torsebro. Fångster på 8-10 kg är inte ovanligt.

Gädda: Fiske efter gädda i Hammarsjön och Araslövssjön ger ofta bra fångst. Kan vara svårfiskat under sommaren och tidig höst p.g.a. vattenvegetation, men i november är vegetationen borta. Vobbler är vanligaste betet, men även skeddrag kan ge bra utdelning. Mete med levande agn är ett givande fiske inom hela fiskevårdsområdet. Årligen fångas ett flertal gäddor över 10 kg.

Abborre: finns inom hela området och fångas lämpligen med små spinnare eller metas med mask som bete. Fisket pågår under hela året och abborrar på över 2 kg har fångats.

Sutare: Finns rikligt i hela området och de bästa ställena att fiska är i sjöarna, runt Lillö och utanför Tivoliparken i centrala Kristianstad. Fisket bedrivs från skymning till gryning och man agnar bäst med majs eller mask. Om man förmäskar ökar möjligheterna att fånga stor sutare. Utanför Tivoliparken har fångats sutare på mellan 3-4 kg.

Id: Fortplantar sig i april uppströms Araslövssjön och kallas lokalt i folkmun för ”Torsebrolax”, men även namnet ”Ort” är vanligt. Metas under leken med majs, bröd, maggots eller mask som bete, men hugger även på små drag. Under sommaren kan man ibland se hundratals idar simma med ryggfenan över vattenytan i Yngsjögrop och fångas då framför allt med små spinnare, men även mete kan ge bra resultat.

Björkna: Inom området finns det verkligen stor björkna. Svenskt rekord blev det 1984-10-31 när detfångades en björkna på 1090 gram. Fångstplats norr Araslövssjön.

Fiskekort kan köpas på bl.a:
Fiskeknuten i Kristianstad
Helge Å Camping i Yngsjö.
Statoil i Åhus.
Statoil E22 i Kristianstad.

För mer info besök hemsidan: www.nedrehelgean.se/.