Björkaån

Björkaån, (Åsumsån, Tolångaån eller Vollsjöån) är ett vattendrag i sydöstra Skåne, huvudsakligen i Sjöbo kommun. Totalt ca 60 km lång.

Den rinner i ett vackert kulturlandskap där ängs- och hagmarker dominerar. Ån har en mycket ojämn vattenföring bland annat på grund av omfattande dikningar i avrinningsområdet, alltså reagerar den snabbt på torka respektive nederbörd. Här finns en mycket grovvuxen öringstam som kan nå vikter över fem kilo. Fisk över två kilo på torrfluga är inte helt ovanligt. Dock är det inte upplåtet fiske överallt.

Björkaån är ett källflöde till Kävlingeån. Fallhöjden från de högst belägna källorna till utflödet är ungefär 145 meter.

Vollsjöån rinner upp sydväst om Linderödsåsen, där den heter Sniberupsån. Källorna ligger dels i de södra delarna av Hörby kommun och dels i de norra delarna av Sjöbo kommun. Från källorna rinner ån huvudsakligen söderut. I trakten av Näsby byter ån namn till Tolångaån och flyter därefter västerut. Mellan Tolånga och Sjöbo skiftar den namn till Åsumsån, för att några kilometer längre västerut byta till Björkaån. Efter byn Björka rinner ån ut i östra delen av Vombsjön.

Fiskarter: Abborre, braxen, elritsa, gädda, lake, löja, mört, ål, öring.

Ån räknas som ett mycket bra flugfiskevatten. Har bra kläckningar av dag- och nattsländor hela säsongen. Riktigt grov öring har fångats. Extrema torrsomrar kan göra ån ofiskbar pga lågt vattenstånd och med det alldeles för höga vattentemperaturer.


Externa länkar

Björka-Åsumsåns FVO

www.vombfiske.nu